Obchodné podmienky

Všeobecné Obchodné Podmienky (VOP)

 • I.Úvodné ustanovenia.
  • 1.Prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.vinujeme.sk
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na strane predávajúceho je obchodná spoločnosť B.W.D. s.r.o., so sídlom Laurinská 210/8, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 50 444 271, IČ DPH: SK2120330751, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 113389/B (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu na adrese https://www.vinujeme.sk (ďalej len „Internetový obchod“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť Spotrebiteľom alebo Podnikateľom (ďalej len „Kupujúci“).

  Kontaktné údaje Predávajúceho:

  B.W.D. s.r.o., sídlo a zároveň aj korešpondenčná adresa: Laurinská 210/8, 811 01Bratislava – Staré Mesto

  Email: info@vinujeme.sk

  Telefón: +4212 20782467

  www.vinujeme.sk

  2.Každý návštevník Internetového obchodu je jeho potencionálny zákazníkom a je povinný sa pri jeho používaní riadiť platnými právnymi predpismi, konať v súlade s dobrými mravmi a týmito VOP, nepoškodzovať dobré meno Predávajúceho a práva Predávajúceho. Navštíviť Internetový obchod a uskutočniť nákup z jeho ponuky, je okrem Podnikateľa oprávnená iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku. Splnenie podmienky dovŕšenia veku 18 rokov, je zákazník povinný vždy potvrdiť pred otvorením ponuky Internetového obchodu kliknutím na tlačidlo „áno“; otázka na splnenie podmienky veku sa vždy zobrazí pred otvorením ponuky Internetového obchodu.

  Predávajúci týmto výslovne upozorňuje, že podľa § 2 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovanía prevádzke protialkoholických záchytných izieb v platnom znení, je ZAKÁZANÉ:

  a) predávať alebo podávať alebo inak umožňovať požívanie alkoholických nápojov:

  1.osobám mladším ako 18 rokov,

  2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,

  3. v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých,

  4. na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach, s výnimkou piva a vína,

  5. na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,

  b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom,

  a ďalej, že podľa § 2 ods. 2 vyššie citovaného zákona, osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov: a)nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky,b)sú povinné podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu podľa § 5 ods. 4 citovaného zákona alebo vyšetreniu na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok podľa § 5 ods. 5 citovaného zákona, ak je dôvodné podozrenie, že požili alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

  3.Výklad pojmov.

  • Kupujúci:Je Spotrebiteľ alebo Podnikateľ
  • Spotrebiteľ:Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“)
  • Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, vrátane právnych vzťahov týkajúcich sa práv zo zodpovednosti za vady výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoS“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoZD“).

  Podnikateľ:Kupujúci – osoba, ktorá nie je Spotrebiteľom a ktorá samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonáva sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu; za Podnikateľa sa považuje tiež osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného oprávnenia podľa osobitných predpisov.

  • Ak Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), súhlasí s tým, že na účely týchto VOP a právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej s Predávajúcim, je považovaný za Podnikateľa.
  • Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim - Podnikateľom, vrátane právnych vzťahov týkajúcich sa práv zo zodpovednosti za vady, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom, sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

  Tovar:všetky veci a služby, ktoré sú prezentované v ponukovom katalógu Internetového obchodu Predávajúceho,najmä víno (alkoholický nápoj), tovar súvisiaci s podávaním a požívanímvína ako naprpoháre, stoppery, dekantačné karafy,otvárače,prístroje iFavine,Coravin a pod. a/alebo služby someliéra osobám starším ako 18 rokov.

  Zmluva:kúpna zmluva v prípade, ak jej predmetom je predaj Tovaru alebo zmluva o poskytnutí služby, ak jej predmetom je iba poskytnutie služby someliéra.

  E-mail Kupujúceho: adresa elektronickej pošty uvedená ako e-mailová adresa Kupujúceho v zákazníckomúčte Kupujúceho alebo uvedená Kupujúcim v objednávke, ak nie je registrovaným užívateľom Internetového obchodu.

  4.Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých Zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu.

  • Pokiaľ nie je v Zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené inak alebo platnosť niektorých ustanovení týchto VOP nie je Zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi Predávajúcim a Kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto VOP. Odlišné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
  • VOP ako aj Zmluvy sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
  • Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. n) zák. č. 102/2014 Z.z. informuje Spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiaden kódex správania.
  • Súčasťou týchto VOP je aj: (i) reklamačný poriadok Predávajúceho vydaný v súlade so ZoS a ZoZD, ad concreto v čl. VI. týchto VOP, ktorým Predávajúci informuje Spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov Spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu Tovaru zakúpeného v Internetovom obchode uplatniť, a (ii) právne informácie k ochrane osobných údajov fyzických osôb, ad concreto v čl. VII. týchto VOP.
  • II.Objednávka Tovaru a spôsob uzavretia Zmluvy.
  • 1.Ponuka Tovaru.

  Ponuka Tovaru je katalógom bežne dodávaného Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu, kde Predávajúci Spotrebiteľovi pred uzavretím Zmluvy, resp. pred odoslaním záväznej objednávky s povinnosťou platby oznamuje hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby spadajúcich pod pojem Tovar, ako aj ďalšie právnymi predpismi vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

  Prezentácia Tovaru umiestnená na stránke Internetového obchodu je informatívneho charakteru a Predávajúci si vyhradzujeprávo na zmenu jej obsahu.

  Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých Tovarov uvedených v jeho ponukovom katalógu umiestnenom na stránke Internetového obchodu.

  • 2.Objednávka.
  • Kupujúci realizuje objednávku Tovaru týmito spôsobmi:
  • (i)prostredníctvom svojho zákazníckehoúčtu po predchádzajúcej registrácii v Internetovom obchode, alebo
  • (ii)vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
  • Objednávku Kupujúci vytvorí vyplnením formulára na stránke Internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky Kupujúci vyberie Tovar, o ktorý má záujem, vloží hodo košíka stlačením tlačidla s obrázkom nákupného košíka, zvolí požadované množstvo, spôsob dopravy a spôsob platby,vyslovísvoj súhlas/nesúhlas so spracovaním jeho osobných údajov premarketingové účely Predávajúceho a potvrdí, že pred odoslaním objednávky s povinnosťou platby sa riadne oboznámil s VOP Predávajúceho, ktoré súumiestnené na stránke Internetového obchodu a sú všeobecne dostupné a že s nimi súhlasí. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky s povinnosťou platby je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil.
  • Kupujúci odoslaním objednávky s povinnosťou platby potvrdzuje, že v prípade ak je fyzickou osobou, že je osobou staršou ako 18 rokov a zároveň potvrdzujesvoju vedomosť o tom, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednaný Tovar.
  • Spotrebiteľ odoslaním objednávky Tovaru s povinnosťou platby Predávajúcemu potvrdzuje aj to, že Predávajúci si pred uzavretím Kúpnej zmluvy riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti v zmysle ust. § 3 ods. 1 ZoZD.
  • Kupujúci je povinný pri objednávke Tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci berie na vedomie, že všetky údaje nevyhnutné pre uzatvorenie Zmluvy, ktoré Kupujúci uvedie pri odoslaní objednávky Tovaru, sú Predávajúcim považované za správne.
  • Všetky oznámenia Predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. so Zmluvou, budú Kupujúcemu doručované na E-mail Kupujúceho.
  • 3.Zákaznícky účet.
  • Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v Internetovom obchode, môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu, v ktorom Kupujúci ukladá svoje údaje a z ktorého môže Kupujúci rýchlo a jednoducho vytvárať objednávky Tovaru, sledovať stav svojich aktuálnych objednávok a prehľad uskutočnených objednávok. Zákaznícky účet je bezplatný a Kupujúci je oprávnený kedykoľvek ho zrušiť.
  • Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní Tovaru jeho prostredníctvom, je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje, ktoré je Kupujúcipri každej zmene povinný aktualizovať. Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených/uvedených údajov v zákazníckom účte.
  • Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
  • Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu nutnej údržby hardwérového a softwérového vybavenia Predávajúceho.
  • Predávajúci je oprávnený zrušiť zákaznícky účet aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho, a to najmä v prípade, keď Kupujúci zákaznícky účet nevyužíva dlhšie ako dvanásť mesiacov alebo v prípade porušenia povinností Kupujúceho zo Zmluvy.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť Kupujúcimpoužívajúcim zákaznícky účet zákaznícky bonus podľa svojho uváženia, najmä v závislosti od výšky dosiahnutého obratu v určitom období.
  • 4.Uzavretie Zmluvy.

  Zmluva je uzavretá (i) doručením objednávkys povinnosťou platby zo strany Kupujúceho Predávajúcemu a (ii) jej potvrdením (akceptáciou) zo strany Predávajúceho odoslaním potvrdzujúcej správy na E-mail Kupujúceho. Okamihom potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim, vznikajú medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzájomné práva a povinnosti vymedzené Zmluvou a VOP.Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí Zmluvy a v súvislosti s tým Predávajúci poskytuje Spotrebiteľovi nasledovné informácie:

  • (i)náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby. Náklady vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy, napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, si hradí Kupujúci sám,
  • (ii)Predávajúci požaduje úhradu kúpnej ceny Tovaru pred prevzatím Tovaru Kupujúcim v prípade, ak si Kupujúci v rámci voľby platobných podmienok zvolí platbu PayPal alebo platobnou kartou online; konkrétna dohoda o platobných podmienkach bude obsiahnutá v uzatvorenej Zmluve; úhrada ceny pred prevzatím Tovaru nie je zálohou na kúpnu cenu objednaného Tovaru;
  • (iii)zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim nie sú zmluvami s opakovaným plnením alebo s plnením na dobu neurčitú ani zmluvy, pri ktorých sa automaticky predlžuje ich platnosť,
  • (iv)ak by sazmluva na diaľku týkala poskytovania služieb, je Kupujúci povinný v prípade odstúpenia od Zmluvy uhradiť pomernú časť ceny zodpovedajúcej už poskytnutej službe,
  • (v)Zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve Predávajúceho; Kupujúcemu bude poskytnutá na jeho žiadosť elektronickou formou.
   • III.Cena a platobné podmienky.
  • 1. Kúpna cena každého Tovaruponúkanom v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH v sadzbe podľa platných právnych predpisov. Výška kúpnej ceny je uvedená v popise konkrétneho druhu Tovarua Kupujúci odoslaním objednávky s povinnosťou platby prejavuje svoj súhlas s výškou kúpnej ceny Tovaru.

   2.Pokiaľ v čl. IV. ods. 2 VOP výslovne nie je stanovené inak, spolu s kúpnou cenou Tovaru je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s dodaním Tovaru, a to v závislosti od spôsobu dodania Tovaru zvolenom Kupujúcim priobjednaní Tovaru. Aktuálna výška ceny (nákladov) za dodanie Tovaru je uvedená pri tom-ktorom konkrétnom spôsobe dodania Tovaru pri vytváraní objednávky a Kupujúci je s jej presnou výškou oboznámený v procese vytvárania objednávky, pred zaslaním objednávky s povinnosťou platby Predávajúcemu.

   3.Ak sa na Tovar vzťahuje akciová cena, je platná od okamihu jej uvedenia na stránke Internetového obchodu do vypredania zásob predmetného Tovaru alebo do doby ukončenia akcie. Akékoľvek ďalšie zľavy, ktoré sú Predávajúcim poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri tom-ktorom Tovare, nie sú vzájomne kombinovateľné.

   4.Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru dohodnutú vZmluve vrátane nákladov dodania Tovaru, ak na ich úhradu vznikne Predávajúcemu právo, a tonajneskôr pri prevzatí Tovaru. Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad a na požiadanie faktúru, ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronicky, na E-mail Kupujúceho.

   5.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k objednanému Tovaru až úplným zaplatením celej sumy kúpnej ceny za objednaný Tovar. Doklad o zaplatení Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronicky na E-mail Kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia objednaného Tovaru alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť Tovar prevziať, ale v rozpore so Zmluvou tak neurobil.

   6.Kúpna cena Tovaru môže byť Kupujúcim uhradená nasledovnými spôsobmi:

   • a)online platobnou kartou; bez poplatku za tento spôsob platby, alebo
   • b)na dobierku pri prevzatí objednaného Tovaru; Kupujúci berie na vedomie, pokiaľ v čl. IV. ods. 2 VOP výslovne nie je uvedené inak, ku kúpnej cene objednaného Tovaru budú pripočítané náklady za vybavenie dobierky, s presnou výškou nákladov ktorých je Kupujúci oboznámený v procese vytvárania objednávky, pred zaslaním objednávky s povinnosťou platby Predávajúcemu, alebo
   • c)službou „PayPal“, ak je Kupujúci používateľom tohto internetového platobného systému.

   Pri zvolení spôsobu platby na „dobierku“ Kupujúci platbu môže zrealizovať v hotovosti alebo online platobnou kartou, s odchýlkami uvedenými v čl. IV. ods. 2 písm. b) VOP. Voľbu spôsobu platby Kupujúci vykoná v procese vytvárania objednávky,pred odoslaním objednávky s povinnosťou platby Predávajúcemu.

   Pri predaji Tovaru na dobierku,Predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa podľa zák. č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Pri zvolení spôsobu platby na „dobierku“, Kupujúci obdrží doklad o zaplatení od subjektu, ktorému platbu poskytne.

   IV. Dodanie tovaru.

   1.Predávajúci je povinný Tovar dodať v lehote stanovenej ust. § 614 ods. 2 OZ; Predávajúci Tovar expeduje na miesto dodania uvedené nižšie v ods. 2 zvyčajne od 2 až do 4 pracovných dní od úhrady ceny objednaného Tovaru, resp. od uzavretia Zmluvy v prípade Kupujúcimzvoleného spôsobuúhrady ceny „na dobierku“. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou ako aj v prípadoch, keď nie je možné z dôvodov nespočívajúcich na strane Predávajúceho uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty Predávajúci informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy na E-mail Kupujúceho alebo SMS správou alebo telefonicky.

   2.Predávajúci Tovar dodáva buď:

   (a) na miesto dodania určené Predávajúcim na stránke Internetového obchodu ako tzv. zberné miesto, v ktorom si Kupujúci Tovar môže vyzdvihnúť osobne, bez poplatku za dodanie Tovaru, a to v priebehu 7 kalendárnych dní od obdržania e-mailovej správy od Predávajúceho o doručení zásielky na zberné miesto; úložnú dobu v zbernom mieste je možné po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim predĺžiť o ďalších 7 kalendárnych dní, ak o takéto predĺženieKupujúci požiada Predávajúceho elektronicky aspoň 3 dni pred uplynutím pôvodnej úložnej doby elektronicky na adresu: info@vinujeme.sk , alebo

   (b) na výdajné miesto služby Zásielkovňa.sk zvolené v procese vytvárania objednávky Kupujúcim; akonáhle je zásielka pripravená na vydanie vo zvolenom výdajnom mieste zásielkovne, Kupujúci obdrží od zásielkovne potvrdzujúci e-mail a SMS-správu; Tovar bude Kupujúcemu vydaný po uvedení hesla uvedenom v potvrdzujúcej správe. Zásielku je možné na výdajnom mieste zásielkovne vyzdvihnúť do 7 kalendárnych dní od doručenia správy zásielkovne o pripravení zásielky na výdaj, pokiaľ sa Kupujúci so zásielkovňounedohodne na predĺžení úložnej doby.

   V prípade zvolenia spôsobu platby „na dobierku“ a spôsobu dodania Tovaru prostredníctvom služby Zásielkovňa.sk Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby si pred vyzdvihnutím Tovaru skontroloval, či ním zvolené výdajné miesto zásielkovne prijímaplatby online platobnou kartou.

   (c) na miesto dodania určené Kupujúcim v procese vytvárania objednávky, prostredníctvom zmluvného prepravcu poskytujúcom kuriérske služby.

   Dodanie Tovaru na zberné miesto podľa vyššie uvedeného písm. a), je bezplatné.

   Dodanie Tovaru prostredníctvom služby Zásielkovňa.sk podľa vyššie uvedeného písm. b), ako aj prostredníctvom zmluvného prepravcu podľa vyššie uvedeného písm. c) sú spoplatňované tak, ako je to uvedené v čl. III. ods. 2 VOP a Predávajúci má nárok nazaplatenie nákladov spojených s týmito spôsobmi dodania Tovaru. Bez ohľadu na Kupujúcim zvolený spôsob dodania Tovaru uvedený v predchádzajúcej vete, pri objednávke, hodnota ktorej presahuje aktuálnu ponuku Predávajúceho uvedenú na hlavnej stránke Internetového obchodu, náklady dodania Tovaru na území Slovenskej republiky znáša na svoju ťarchu Predávajúci.

   3. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala ním splnomocnená / poverená osoba, ktorápri prevzatí Tovaru na výdajom mieste zásielkovne uvedie heslo zaslané Kupujúcemu v správe potvrdzujúcom doručenie zásielky do výdajného miesta alebo v prípadoch dodania Tovaru spôsobmi uvedenýmivyššie v ods. 2 pod písm. a) alebo c), sa preukáže písomným plnomocenstvom / poverením. Prevzatie Tovaru je Kupujúci, resp. ním splnomocnená alebo poverená osoba, povinná písomne potvrdiť na dodacom liste.

   4.Súčasne s Tovarom budú Kupujúcemu dodané dodací list. a (ii)

   5.Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru skontrolovať neporušenosť a nepoškodenie obalu zásielky obsahujúcej Tovar; v prípade mechanického porušenia (poškodenia) obalu, je povinný túto skutočnosť uviesť v dodacom liste a za prítomnosti osoby doručujúcej mu zásielku, skontrolovať stav Tovaru v zásielke. V prípade, ak predmetom zásielky je alkoholický nápoj, Kupujúci je povinný vždy pri jeho dodaní skontrolovať, či spotrebiteľský obal (fľaša) alkoholického nápoja nie je rozbitá. V prípade zistenia poškodenia Tovaru, je Kupujúci povinný vyhotoviť písomný záznam o poškodení zásielky a fotodokumentáciu o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru a informovať o tejto skutočnosti aj Predávajúceho na jeho kontaktné údaje uvedené v čl. I. VOP. Záznam podľa predchádzajúcej vety písomne potvrdzuje aj osoba doručujúcazásielku Kupujúcemu (zberné miesto/zásielkovňa/prepravca) a tento (záznam) môže byť obsiahnutý aj v dodacom liste. V prípade zistenia poškodenia Tovaru podľa tohto odseku, je Kupujúci povinný zásielku, resp. jej poškodenú časť neprevziať. Prevzatím zásielky Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej Tovar bol neporušený a nepoškodený a v prípade, že predmetom zásielky je alkoholický nápoj, prevzatím zásielky Kupujúci potvrdzuje, že spotrebiteľský obal alkoholického nápoja (fľaša) nie je rozbitá

   6.Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou zberného miesta/zásielkovne/ prepravcu, prevezme Tovar.

   7.Akékoľvek informácie týkajúce sa procesu dodania Tovaru môže Kupujúci získať na adrese info@vinujeme.sk. V požiadavke / oznámení podľa vyššie uvedeného ods. 5, je vždy potrebné uviesť číslo objednávky uvedené v potvrdení objednávky zaslanom Predávajúcim.

   8.Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním doručenia Tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane Predávajúceho.

   V.Odstúpenie od Zmluvy.

   • Odstúpenie od Zmluvy Kupujúcim – Spotrebiteľom

   1. Poučenie Kupujúceho o práve odstúpiť od Zmluvy ako zmluvy uzavretejna diaľku (zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom stránky Internetového obchodu ako prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Spotrebiteľa)

   V súlade s ust. § 7 ods. 1 ZoZD je Spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť odzmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru a do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou zberného miesta/zásielkovne/prepravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

   Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

   Spotrebiteľ, v súlade s ust. § 7 ods. 6 ZoZD, nemôže o.i. odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

   a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

   b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

   c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

   d) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť.

   Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak nie je schopný vrátiť Predávajúcemu dodaný Tovar neporušený; v prípadealkoholických nápojov v originálnom spotrebiteľskom balení (originálne uzavretý spotrebiteľský obal naplnený alkoholickým nápojom), bezporušenia uzáveru.

   Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe doručenom na adresu sídla Predávajúceho uvedenú pri jeho kontaktných údajoch v čl. I. VOPalebo e-mailom zaslaným na adresu elektronickej pošty Predávajúceho: info@vinujeme.sk , a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Dôkazné bremeno o riadnom a včasnomuplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.

   Na odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 VOP. Predávajúci doručenie formulára obsahujúcom odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľovi bezodkladne potvrdí na e-mailovú adresu Spotrebiteľa.

   Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku spolu s ňou aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil.

   Ustanovenie o odstúpení od Zmluvy podľa tohto odseku nemožno považovať za možnosť bezplatného zapožičania Tovaru. Lehota na odstúpenie je stanovená za účelom kontroly Tovaru Spotrebiteľom v zásade v rovnakom rozsahu, v akom by to bolo možné v kamennom obchode.

   2.Povinnosti Spotrebiteľa pri odstúpení od Zmluvy ako zmluvy uzavretej na diaľku

   Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci výslovne navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

   Spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar kompletný, t.j. vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, nepoužívaný a podľa možnosti v originálnom obale, a to spolu s kópiou dokladu o jeho kúpe a o odstúpení od Zmluvy podľa ods. 1. Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi vracaný Tovar prostredníctvom doručovateľa (podniku poštových služieb, prepravcu a pod.) riadne zabaliť a poistiť proti poškodeniu.

   Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, znáša Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

   Pokiaľ Kupujúci odstúpi od Zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou a aj napriek tomu odošle (vráti) Tovar Predávajúcemu, v takomto prípade nebude Tovar Predávajúcim prijatý, prípadne bude zo strany Predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami OZ.

   Spotrebiteľ zodpovedáza zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzanias Tovarom v rozpore s posledným odsekom ods. 1, t.j. takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

   Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poskytnutí služby a pred začatím poskytovania služby udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o poskytnutí služby. Cena za skutočne poskytnuté služby sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve o poskytnutí služby.

   3.Povinnosti Predávajúci pri odstúpení od Zmluvy ako zmluvy uzavretej na diaľku

   Po platnom odstúpení od Zmluvy podľa ods. 1, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie Tovaru, zníženú o sumu zodpovedajúcu zníženej hodnote vráteného Tovaru, za ktorúzodpovedá Spotrebiteľ. Spotrebiteľ berie na vedomie, že náklady na dodanie Tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od Zmluvy v celom rozsahu. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy podľa ods. 1, nemá v súlade s ust. § 8 ods. 5 ZoZD nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky).

   Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

   Platby budú Spotrebiteľovi vrátené do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Spotrebiteľ použil pri platbe Predávajúcemu, ak Spotrebiteľ neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom oznámení o odstúpení od Zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ riadne nepreukáže Predávajúcemu zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.

   4.Odstúpenie od Zmluvy Kupujúcim – Podnikateľom

   Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Podnikateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ.

   5.Odstúpenie od Zmluvy Predávajúcim

   Predávajúci si vyhradzuje právo a je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzavretej s Kupujúcim v prípade, ak (i) nebude schopný objednaný Tovar dodať za podmienok dohodnutých v Zmluve alebo (ii) v prípade zjavnej chyby v cene Tovaru (t.j. ceny zjavne inej ako je cena pre tento typ / druh Tovaru obvyklá), pokiaľ v ponukovom katalógu Predávajúceho nebude u predmetného Tovaru výslovne uvedené, že sa jedná o „zľavu“ , resp. „mimoriadnu zľavu“ alebo „akciu“ alebo iné označenie obdobného významu. Za zjavnú chybu v cene Tovaru je považovaná napríklad neobvykle nízka cena Tovaru bez dovetkov uvedených v predchádzajúcej vete alebo zjavná chyba v písaní. V prípade zistenia chyby v cene Tovaru, Predávajúci kontaktuje Kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu, najmä za účelom dohodnutia zmeny Zmluvy.

   V prípade, že Predávajúci odstúpi od Zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúcehoodoslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na E-mail Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci už zaplatil (poskytol) Predávajúcemu peňažné plnenie na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal najneskôr do 14dní od odstúpenia Predávajúceho od Zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu.

   VI. Reklamačný poriadok.

   1.Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim nemá vady, najmä že:

   a) Tovar v čase plnenia má obvyklé vlastnosti;

   b) Tovar sa hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa;

   c) Tovar zodpovedábežnej akosti;

   d) Tovar je v požadovanom množstve, miere alebo hmotnosti;

   e) Tovar vyhovuje požiadavke všeobecne záväzných právnych predpisov.

   2.Kupujúci nemá nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru v nasledujúcich prípadoch:

   a) pri Tovare predávanom za nižšiu cenuza vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena,

   b) za opotrebenie Tovaru spôsobenom jeho obvyklým užívaním alebo opotrebením,

   c) pri použitom Tovare za vadu vzniknutú jeho použitím alebo opotrebením, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim,

   d) ak to vyplýva z povahy Tovaru,

   e) ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru o vade vedel alebo ak vadu Tovaru sám spôsobil,

   f) po spotrebovaní spotrebného Tovaru alebo neumožnení odobratia vzorky reklamovaného Tovaru.

   3. Ak sú k zakúpenému Tovaru poskytnuté bezplatne nejaké darčeky, nevzťahuje sa na ne záruka, ani iné práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

   4. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru spôsobené nesprávnou manipuláciou (vrátane nesprávneho skladovania), prepravou zabezpečovanou Kupujúcim,údržbou alebo užívaním v rozpore s návodom na použitie či spôsobom odlišným od toho, na ktorý sa Tovar spravidla používa.

   5.Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť takisto nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prevzatí Tovaru vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých Predávajúci plnil svoj záväzok.

   6.Záruka

   Ak Tovarom nie sú veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí takejto veci v záručnej dobe tak, ako je to ďalej uvedené.

   Záručná doba na Tovare spotrebného charakteru je uvedená ako dátum spotreby na Tovare alebo na jeho obale a začína plynúť od jeho prevzatia Kupujúcim.

   Záručná doba u ostatného nepotravinového Tovaru prevzatom Spotrebiteľom, je vo vzťahu k Spotrebiteľovi 24 (dvadsaťštyri) mesiacov pri predaji novej veci a v prípade predaja použitých vecí,je 12 (dvanásť) mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom.

   Predávajúci, s výnimkou Tovaru spotrebného charakteru, záručná doba ktorého je uvedená ako dátum spotreby na predmetnom tovare alebo na jeho obale, zodpovedá Podnikateľovi iba za tie vady Tovaru, ktoré sa na ňom vyskytovali v časeprevzatia Tovaru Podnikateľom.

   Na žiadosť Spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť mu záruku v písomnej forme.

   Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

   Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

   7.Práva Kupujúceho z vád Tovaru

   Spotrebiteľ pri uplatnení nárokov z vád Tovaru, má tieto práva:

   a) ak ide o vadu, ktorú je možné opraviť, Spotrebiteľ má právo na bezplatnú opravu Tovaru,

   b) namiesto odstránenia vady Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať výmenu Tovaru alebo výmenu jeho súčasti, ak sa vada týka len súčasti Tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady,

   c) akide o: (i) vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, alebo ide o (ii) odstrániteľnú vadu, ale Tovar pre opakovaný výskyt vady po oprave (v prípade tretieho výskytu rovnakej odstrániteľnej vady, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou)alebo pre väčší počet vád (súčasný výskyt troch rozdielnych vád) nie je možné riadne užívať, Spotrebiteľ má právo na výmenu Tovaru alebo právo od Zmluvy odstúpiť,

   d) ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.j. vady, ktoré sú síce neodstrániteľné, ale ktoré nebránia tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať), má Spotrebiteľ právo na zľavu z ceny Tovaru.

   8.Osobitné ustanovenia ku komodite – víno

   V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25.10.2011, o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom,sa uvedenie dátumu minimálnej trvanlivosti o.i. nevyžaduje, ak ide o: (i) víno, likérové vína, šumivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky z iného ovocia ako hrozno a nápoje, ktoré patria pod kód KN 2206 00 a ktoré sa získavajú z hrozna alebo hroznového muštu; (ii) nápoje obsahujúce 10 a viac objemových percent alkoholu.

   Kvalita vína a jeho životnosť je ovplyvnená jeho správnym skladovaním, podávaním a konzumáciou v odporúčanom čase.

   Podmienky skladovania vína: konštantná teplota 8 - 12°C, konštantná vlhkosť okolo 65%, v tme (ideálne v miestnosti bez denného svetla), bez vibrácií a bez zásadnej manipulácie; fľaše musia byť v takej polohe, aby víno bolo v kontakte s korkovým uzáverom. Tieto podmienky skladovania musia byť trvalé, konštantné a bez akýchkoľvek náhlych zmien. Dodržanie správneho skladovania vína je povinný preukázať Spotrebiteľ. Predávajúci reklamáciu vína Spotrebiteľom neuzná v prípade, ak tento nebude schopný riadne preukázať jeho správne skladovanie.

   Konzumné vína ( s výnimkou vína s prívlastkom „archívne“) sa odporúčajú konzumovať svieže, t.j. čím skôr, a to v prípade vína pochádzajúcej zo severnej pologule, do jari nasledujúceho roka, a pri víne pochádzajúcom z južnej pologule, o mesiac skôr. Po otvorení vína dochádza k prevzdušneniu a oxidačným procesom, konzumácia vína sa preto odporúča ihneď po jeho otvorení; pokiaľ to nie je možné, odporúča sa víno riadne uzavrieť korkovým uzáverom, uskladniť ho v chladničke a skonzumovať ho čím skôr.

   Ak Kupujúci pri konzumácii zistí, že víno je tzv. „korkové“ (pachuť korku) alebo že sa do vína uvoľnili zlúčeniny tzv. TCA (trichlóranizolu), v dôsledku čoho je víno nepožívateľné, v takomto prípade Predávajúci reklamáciu môže uznať len v prípade, ak mu Kupujúci doručí fľašu s obsahom aspoň 3/4 vadného vína spolu aj s originálnym korkovým uzáverom, to všetko najneskôr v lehote 3 pracovných dní pootvorení predmetnej fľaše vína.

   Vzhľadom k osobitosti komodity – vína, v iných než vyššie označených prípadoch je Kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať iba v prípade, ak nebol dodaný v požadovanom množstve, vizuálnej kvalite, dohodnutej značke a cene a v prípade poškodenia etikety na fľaši vína. V prípaderozbitia spotrebiteľského obalu vína (fľaše), reklamáciu Predávajúci uzná len v prípade, ak k jeho rozbitiu došlo v čase jeho dodania, t.j. pred jeho prevzatím Kupujúcim; v prípade takejto vady (rozbitie fľaše s vínom), Kupujúci postupuje tak, ako je to uvedené v čl. IV. ods. 5 týchto VOP.

   9. Uplatnenie reklamácie

   Reklamáciu Kupujúci uplatňuje u Predávajúceho písomným oznámením zaslanom na adresu sídla Predávajúceho uvedenú pri jeho kontaktných údajoch v čl. I. VOP.

   Oznámenie o vadách Tovaru (reklamácia) obsahuje identifikačné údaje Kupujúceho, opis zistených vád Tovaru, resp. opis, akým spôsobom sa vada prejavuje. Spolu s oznámením o vadách Tovaru musí Kupujúci preukázať, že Tovar bol zakúpený u Predávajúceho, najmä predložením kópie dokladu o jeho kúpe alebo záručného listu ak bol vystavený, postačuje však aj predloženie faktúryPredávajúceho, ktorou tento fakturoval Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného Tovaru.

   Reklamáciu spolu s vadným Tovarom zašle Kupujúci na adresu sídla Predávajúceho uvedenú pri jeho kontaktných údajoch v čl. I. VOP.

   Kupujúcireklamáciu uplatňuje bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, pokiaľ tento reklamačný poriadok neurčuje inak.

   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

   Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

   10.Vybavenie reklamácie

   Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť ho o jeho právach podľa OZ (práva ktoré sú zároveň uvedené vyššie v ods. 7); na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácieihneď, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

   Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Spotrebiteľa, Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Spotrebiteľom; ak k prevzatiu reklamovaného Tovaru Predávajúcim dôjde v neskorší deň ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie Spotrebiteľa začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie.

   Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový Tovar.

   Predávajúci môže vybaviť reklamáciu Spotrebiteľa u nepotravinového tovaru jej zamietnutím len spôsobom uvedeným v § 18 ods. 6, ods. 7 ZoS, t.j. v prípade uplatnenia reklamácie počas prvých 12 mesiacov od kúpy, iba na základe výsledku odborného posúdenia vykonanom na náklady Predávajúceho bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia; Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak je reklamácia Spotrebiteľom uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci ju môže vybaviť zamietnutím aj bez odborného posúdenia, v tomprípade je však povinný poskytnúť Spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže Tovar poslať na odborné posúdenie. Ak sa odborným posúdením preukáže, že Tovar má vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, môže Spotrebiteľ reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu Predávajúci už nemôže zamietnuť. Ak sa odborným posúdením preukáže, že za vady Tovaru je zodpovednýSpotrebiteľ, tak si všetky náklady odborného posúdenia hradí Spotrebiteľ sám, v opačnom prípade (v prípade preukázania zodpovednosti Predávajúceho za reklamovanú vadu), je Predávajúci povinný uhradiť Spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

   Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie, resp. odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim, ak k prevzatiu reklamovaného Tovaru Predávajúcim došlo v neskorší deň ako je deň uplatnenia reklamácie.

   Po vybavení reklamácie Predávajúci dohodnutým spôsobom vyzve Spotrebiteľa na vyzdvihnutie veci a tento je povinný vec bez zbytočného odkladu od Predávajúceho prevziať. To platí aj v prípade, keď je reklamácia posúdená ako neoprávnená.

   11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

   V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia,odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (www.soi.sk ), adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ), pričom Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.2 .

   Návrh Spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti podľa § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, možno ho podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je dostupnýna webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

   12. Orgánom dozoru:

   (i) nad predajom výrobkov a poskytovaním služieb Spotrebiteľom, je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07Bratislava , Odbor výkonu dozoru a právny odbor, tel. č. +421 2 58 27 21 72, +421 2 58 27 21 04, fax č. +421 2 58 27 21 70;

   (ii) vo veci predaja a bezpečnosti potravín (vrátane nápojov), je: Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17, 842 13 Bratislava, tel. +421 2 602 57 307 a Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto, Polianky 8, 841 01Bratislava, tel.: +421 2 64 46 12 09.

   VII. Ochrana osobných údajov.

   • 1.Predávajúci spracúva všetky osobné údaje dotknutých fyzických osôb ako prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) v ich platnom znení.
   • Prevádzkovateľom internetovej stránky https://www.bwd.sk (ďalej len „Internetová stránka“) je Predávajúci, ktorý jesúčasne prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona, ktorý spracúvaosobné údaje Kupujúcich – fyzických osôb.
   • 2.Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefonický kontakt, adresa doručenia a e-mailová adresa, ktoré Kupujúci uvedie pri objednaní tovaru prostredníctvom Internetového obchodu, spolu s platobnými údajmi, Predávajúci spracúva na účely plnenia práv a povinností zo Zmluvy, vrátane vybavenia prípadnej reklamácie, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Osobné údaje Predávajúci spracúva po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane trvania záručnej doby.
   • 3.Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia a platobné údaje, Predávajúci spracúva súčasne na účely účtovnej a daňovej evidencie, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Predávajúci nie je zodpovedný za správnosť jemu poskytnutých osobných údajov a uvedené osobné údaje spracúva po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov (z účtovnej a daňovej oblasti).
   • 4.Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, ktorú Kupujúci uvádza pri objednaní tovaru prostredníctvom Internetového obchodu, Predávajúci spracúva na účely priameho marketingu, a to základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa). Tieto osobné údaje Predávajúci spracúva po dobu trvania oprávneného záujmu.
   • 5.Pri prehliadaníinternetovej stránky https://www.bwd.sk, bez ohľadu na to, či využívate služby Internetového obchodu, spracúvameosobné údaje v rozsahu cookies, IP adresa, operačný systém, typ prehliadača, dátum a čas prístupu, na štatistické účely, a to základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (citovaného v ods. 4 vyššie). Tieto osobné údaje sú anonymizované a Predávajúci ich spracúvapo dobu trvania oprávneného záujmu.
   • 6.Pri vykonaní registrácie zákazníckeho účtu prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúci spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa a telefonický kontakt, na účely plnenia práv a povinností z budúcich kúpnych zmlúv, vrátane vybavenia prípadných reklamácií, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (citovaného v ods.2 vyššie).
   • 7.Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré Predávajúci nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov: pošta/kuriérske spoločnosti/zásielkovne/zberné miesto, účtovné organizácie, servisné organizácie a organizácie poskytujúce služby (IT, správa systému), poskytovatelia platforiem ako Google Analytics a v zákonom stanovených prípadoch, orgánom verejnej moci. Osobné údaje nebudú prenesenédo tretích krajín.
   • 8.Poučenie o právach dotknutej osoby:
   • -Ako dotknutá osoba máte právo získať od Predávajúceho ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie a) o účele spracúvania; b) kategórii spracúvaných osobných údajov; c) príjemcoch alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcoch v tretích krajinách alebo o medzinárodných organizáciách; d) ak je to možné, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia; e) o existencii práva požadovať od Predávajúceho ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať proti takémuto spracúvaniu osobných údajov; f) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu; g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; h) o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a ods. 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte ako dotknutá osoba právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia GDPR týkajúcich sa prenosu.
   • -Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
   • -Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u Predávajúceho ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pričom Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu osobné údaje vymazať, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia GDPR; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia GDPR.
   • Ak Predávajúci Vaše osobné údaje zverejnil a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, Predávajúci podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ako dotknutá osoba ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
   • Uvedené právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) nemáte, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia GDPR, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia GDPR; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia GDPR znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   • -Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Predávajúci ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
   • Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.
   • Ako dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, je Vás Predávajúci ako prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
   • -Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, bez toho, aby Vám Predávajúci bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia GDPR alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia GDPR , alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
   • Právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi máte, pokiaľ je to technicky možné.
   • Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
  • Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
   • -Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia GDPR. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   • Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
   • -Ako dotknutá osoba máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
   • 9.Ako dotknutá osoba práva uvedené v ods. 8 vyššie, môžete uplatniť u Predávajúceho ako u prevádzkovateľa, na kontaktné údaje Predávajúceho uvedené v čl. I. VOP, ako aj na jeho webovej stránke https://www.bwd.sk.
   • 10.Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že Vaše osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk).
  • VIII. Záverečné ustanovenia

   • 1.Tieto VOP sa vzťahujú na každú Zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho prevádzkovaného na internetových stránkach https://www.bwd.sk .
   • 2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho https://www.bwd.sk . Prípadné zmeny a doplnky týchto VOP sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené Zmluvy.
   • 3.VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Zmluvy.
   • 4.Všetky práva k webovej stránke Predávajúceho https://www.vinujeme.sk, najmä autorské práva k ich obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky Predávajúceho alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.
   • 5.Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do Internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní Internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Internetový obchod a užívať Internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
   • 6.Kupujúci odoslaním objednávky s povinnosťou platby výslovne potvrdzuje, že si (i) VOP prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí, a že (ii) súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu a za účelom uvedených v čl. VII. týchto VOP.

   V Bratislave, dňa 1/4/2021

   Príloha č. 1 VOP: Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy

   Titl.

   B.W.D. s.r.o.

   Laurinská 210/8

   811 01Bratislava

   VEC: Odstúpenie od zmluvy

   Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

   Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

   Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

   Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

   – Dátum ..............

   Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

   * Nehodiace sa prečiarknite.

Top predávané značky

Zobraziť všetky značky
 •        

 •   

#vinujeme.sk na Instagrame